Wat betekent Moira?

De naam Moira vertegenwoordigt op deze website het verbindende principe van permanent kunnen schakelen tussen gebeurtenissen.
Moira is als naam de vroeg-Grieks aanduiding voor Moiren, een vrouwelijke goddelijke drie-eenheid, waar zelfs Zeus ondergeschikt aan is. Voor Moira partners staat zij symbool voor de verbondenheid van verleden, heden en toekomst. Een soort infrastructuur waardoor gebeurtenissen uit die perioden naar keuze opnieuw in het licht staan.

In Europese en Aziatische mythologie duiken drie schikgodinnen telkens op in verschillende gedaanten, benamingen en betekenissen. Een van de vroegste vormen is een gekroonde godin met vlindervleugels. (Kreta ca 2500 voor Christus) Bij de Germanen heetten zij Nornen (Urd, Verdani en Skuld). Zij woonden bij de oerbron onder de levensboom Yggradil en beschikten over het lot van pasgeborenen. De houding die mensen leerden innemen tegenover hun realiteit van de Moira is de Amor Fati. Als het zo is dat leven grotendeels voorbestemd is dan is overgeven en genieten van de goede dingen van het lot een prima coping strategie.

Tria Fata

Schikgodinnnen spelen hun rol aktief en wij moeten er ons mee uiteenzetten. De eerste spint de levensdraad (spinster), de tweede twijnt (vlechtster/weefster) deze, terwijl de derde (de onafwendbare) de draad afknipt. In Roma (zigeuner)mythologie komen Aziatische en Europese verschijningsvormen van Moira tezamen. Hun traditie veronderstelt een samenhang met hun migratiegeschiedenis vanuit Azië naar Europa via verschillende routes. Dewel wijst op een godheid in de taal van de Roma. Devlikni verwijst naar goddelijke moeder/moedergodin. In Indiase mythologie verhalen verschijnt het geheel van vrouwelijk energieën als Mata of Devi. Geen man of vrouw, is zij vervuld van macht en mysterie, die sterk verbonden met aarde, water, planten is en diegene die de geheimen van het leven, van vernietiging, van vruchtbaarheid en van de dood in zich draagt. In Indonesië wordt nog steeds tot Dewi Sri gebeden bij planten en oogsten van rijst. Net zoals een bergmotief dat doet doordringt deze godin alle lagen van de Javaanse samenleving. Als godin van de vruchtbaarheid speelt zij samen met haar gade Sadono of Sedana (Wishnu) een centrale rol bij het rituele huwelijksbed (Kobogan) als de elkaar aanvullende componenten in het echtelijk verbond.

Copyright Moira CTT (copyright hier betekent dat de tekst is samengesteld uit veel bronnen en uit verhalen verzameld door partners in Moira CTT)

Wat betekent CTT?

CTT staat op deze website voor Culturele Transfer en Transformatie processen.

Alle communicatie tussen mensen omvat CTT. Het is niet mogelijk om klakkeloos of letterlijk iets te leren of over te nemen van een andere persoon of een andere groep. In de westerse cultuur heerst in onderwijs, reclame en marketing vaak de misvatting dat mensen kennis, uitingen, gedrag imiteren en overnemen. Deze processen noemen wij transfer van culturele patronen (dragers van kennis en kundes, van erfgoed). Transfer van uitingen en gedragingen mensen en groepen gaat altijd gepaard met ‘vertalen’ en ‘verteren’ ervan.

Aan elke overgenomen beweging (breakdance), zang (rap) of stuk kleding (basketbalpet door Ali B) geeft de ontvanger, hoe klein ook, een ‘nieuwe draai’. Die verandering van het ene naar het andere, van het oude naar het nieuwe, het geven van een ‘draai’ aan iets: dat is de transformatie. In de lerende organisatie, in interculturalisatie gaat het om medewerkers te verleiden om een min of meer gezamenlijke draai te geven aan lopende werkprocessen. Opgelegd veranderen en imiteren beklijft niet. Mensen zelf moeten geraakt en betrokken raken. Transparante belangenbehartiging is een effectief instrument gebleken in meerjarige trajecten. Deze vorm van belangenbehartiging vergt een systematische en integere inventarisatie en transparantie van belangen in de organisatie. Tussen echelons, tussen disciplines, tussen functies, tussen dienstverleners en klanten, tussen interne en externe partijen, kortom tussen alle stakeholders die het geheel van doelen van de arbeidorganisatie dragen en realisatie ervan mogelijk maken.

Copyright Moira CTT (copyright hier betekent dat de tekst is samengesteld uit vele bronnen en uit verhalen verzameld door partners in Moira CTT)

Wat u niet kunt zien en wat is gebleven.

De karakteristieke werkwijze van de Moira CTT partners is gebleven. De scherpe geoefende ogen worden gevormd door de combinatie van de expertises en eigenheden van Dirck van Bekkum en Theresia Bernet. Elke organisatie heeft een rode lijn. Maar in elk verandertraject - zo blijkt uit organisatieanalyse - zijn meer kleuren naast die rode lijn. De ziel van een organisatie bestaat uit mensen die er werken; er zijn net zoveel kleuren als in een regenboog! In de visie van Moira CTT staan management en organisatie in dienst van werkvloer, van klanten en van clienten. Duurzame resultaten en winst komen logisch voort door de klant met respect te volgen vanuit doelstellingen en vanuit economische en ethische grenzen van uw organisatie. Onze cultural mapping methodiek volgt uw kennis en kundes nauwgezet om ze bewuster te maken, te verdiepen en te sensitiveren. Zonder wisselen van positie en perspectieven lukt dat niet. Klanten, professionals en managers hebben gemeenschappelijke belangen. Soms ook tegengestelde belangen. (Obelon Manifest)

Samenhang

Op het oog lijken onze opdrachten ver uit elkaar te liggen. Samenhang is te vinden in het uitgangspunt dat de werkvloer voor ons leidend is in veranderingen. Samenhang is er in afweging tussen belangen van opdrachtgevers, van werknemers en van klanten. Zo treft u trajecten aan in afdelingen bij GGz instellingen, bij scholen, bij een ambachtelijke leer-werkplaats, bij gemeentes. Dirck van Bekkum brengt in de analyses en verandertrajecten zijn praktische (cultuurvergelijkende) antropologische inzichten in vanuit gevarieerde werkervaringen in non-profit sector. Theresia Bernet is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vernieuwende trajecten bij organisaties in ontwikkeling. Haar werkervaring is gebaseerd op implementeren van kennis en kunde die via brancheorganisaties en individuele bedrijven is verzameld, verder is ontwikkeld en - opnieuw vernieuwd in praktijk is gebracht. Zij verrichtte ondersteuning aan besturen en directies via belangenbehartiging en daar uit voortkomende organisatieanalyses en uitvoeringstrajecten. Analyses en rapportages krijgen meer en meer het karakter van verhalen. De combinatie van analyses en de narratieven (verhalende beschrijvingen) sluit goed aan bij de logica's en talen van verschillende teams, echelons en netwerken van betrokken mensen. De techniek van verhalend rapporteren en verhalend uitwisselen blijkt productief en innovatief.

Scherpe en Geoefende Ogen.

De scherpe ogen van Dirck van Bekkum en Theresia Bernet kijken niet eenzijdig naar hun omgeving. Zij functioneren in een aantal lerende en reinigende netwerken, betaald en onbetaald. Een enkele organisatie ontvangt tijdelijk coaching op diensten 'om niet' wanneer persoon of organisatie over onvoldoende middelen beschikt. In al deze netwerken brengen en halen wij kennis-kundes.

Lerende en reinigende netwerken

Moira CTT partners maken onderdeel uit van een aantal netwerken omdat zij een bijdrage willen leveren aan een menselijke multiculturele samenleving. In die Netwerken brengen en halen zij kennis en kundes.

Subcategories