Wat betekent Moira?

De naam Moira vertegenwoordigt op deze website het verbindende principe van permanent kunnen schakelen tussen gebeurtenissen.
Moira is als naam de vroeg-Grieks aanduiding voor Moiren, een vrouwelijke goddelijke drie-eenheid, waar zelfs Zeus ondergeschikt aan is. Voor Moira partners staat zij symbool voor de verbondenheid van verleden, heden en toekomst. Een soort infrastructuur waardoor gebeurtenissen uit die perioden naar keuze opnieuw in het licht staan.

In Europese en Aziatische mythologie duiken drie schikgodinnen telkens op in verschillende gedaanten, benamingen en betekenissen. Een van de vroegste vormen is een gekroonde godin met vlindervleugels. (Kreta ca 2500 voor Christus) Bij de Germanen heetten zij Nornen (Urd, Verdani en Skuld). Zij woonden bij de oerbron onder de levensboom Yggradil en beschikten over het lot van pasgeborenen. De houding die mensen leerden innemen tegenover hun realiteit van de Moira is de Amor Fati. Als het zo is dat leven grotendeels voorbestemd is dan is overgeven en genieten van de goede dingen van het lot een prima coping strategie.

Tria Fata

Schikgodinnnen spelen hun rol aktief en wij moeten er ons mee uiteenzetten. De eerste spint de levensdraad (spinster), de tweede twijnt (vlechtster/weefster) deze, terwijl de derde (de onafwendbare) de draad afknipt. In Roma (zigeuner)mythologie komen Aziatische en Europese verschijningsvormen van Moira tezamen. Hun traditie veronderstelt een samenhang met hun migratiegeschiedenis vanuit Azië naar Europa via verschillende routes. Dewel wijst op een godheid in de taal van de Roma. Devlikni verwijst naar goddelijke moeder/moedergodin. In Indiase mythologie verhalen verschijnt het geheel van vrouwelijk energieën als Mata of Devi. Geen man of vrouw, is zij vervuld van macht en mysterie, die sterk verbonden met aarde, water, planten is en diegene die de geheimen van het leven, van vernietiging, van vruchtbaarheid en van de dood in zich draagt. In Indonesië wordt nog steeds tot Dewi Sri gebeden bij planten en oogsten van rijst. Net zoals een bergmotief dat doet doordringt deze godin alle lagen van de Javaanse samenleving. Als godin van de vruchtbaarheid speelt zij samen met haar gade Sadono of Sedana (Wishnu) een centrale rol bij het rituele huwelijksbed (Kobogan) als de elkaar aanvullende componenten in het echtelijk verbond.

Copyright Moira CTT (copyright hier betekent dat de tekst is samengesteld uit veel bronnen en uit verhalen verzameld door partners in Moira CTT)

Wat betekent CTT?

CTT staat op deze website voor Culturele Transfer en Transformatie processen.

Alle communicatie tussen mensen omvat CTT. Het is niet mogelijk om klakkeloos of letterlijk iets te leren of over te nemen van een andere persoon of een andere groep. In de westerse cultuur heerst in onderwijs, reclame en marketing vaak de misvatting dat mensen kennis, uitingen, gedrag imiteren en overnemen. Deze processen noemen wij transfer van culturele patronen (dragers van kennis en kundes, van erfgoed). Transfer van uitingen en gedragingen mensen en groepen gaat altijd gepaard met ‘vertalen’ en ‘verteren’ ervan.

Aan elke overgenomen beweging (breakdance), zang (rap) of stuk kleding (basketbalpet door Ali B) geeft de ontvanger, hoe klein ook, een ‘nieuwe draai’. Die verandering van het ene naar het andere, van het oude naar het nieuwe, het geven van een ‘draai’ aan iets: dat is de transformatie. In de lerende organisatie, in interculturalisatie gaat het om medewerkers te verleiden om een min of meer gezamenlijke draai te geven aan lopende werkprocessen. Opgelegd veranderen en imiteren beklijft niet. Mensen zelf moeten geraakt en betrokken raken. Transparante belangenbehartiging is een effectief instrument gebleken in meerjarige trajecten. Deze vorm van belangenbehartiging vergt een systematische en integere inventarisatie en transparantie van belangen in de organisatie. Tussen echelons, tussen disciplines, tussen functies, tussen dienstverleners en klanten, tussen interne en externe partijen, kortom tussen alle stakeholders die het geheel van doelen van de arbeidorganisatie dragen en realisatie ervan mogelijk maken.

Copyright Moira CTT (copyright hier betekent dat de tekst is samengesteld uit vele bronnen en uit verhalen verzameld door partners in Moira CTT)

OMGAAN MET GROEIENDE DIVERSITEIT

Diversiteit was tot voor kort in Nederland een onderwerp voor liefhebbers en voorlopers. Het publieke discourse verschuift stap voor stap van ideologie naar bruikbaarheid (zie voorbeeld James Kennedy). Na de moorden op Fortuin en van Gogh staan cultuurverschillen in het onderwijs, in jeugdzorg, bij justitie en in bedrijfsleven hoger op agenda’s. Omgaan met diversiteiten als religie, sekse, leeftijd, opleiding, functie, discipline en etniciteit is ‘here to stay’. Het glazen pafond, leeftijdsdiscriminatie, pesten op het werk en ‘allochtone’ collega’s, vraagstukken van geloof en ethiek, seksuele intimidatie zijn allemaal thema’s die onder diversiteit vallen.

Het omgaan met klanten met of zonder een migratieachtegrond en het werven/behouden van personeel moet in balans zijn en is in onze ogen een onderdeel van diversiteitsbeleid in een organisatie. Na vele jaren van ad hoc initiatieven vragen leidinggevenden om stevige herorientaties op bestaande beleidskaders. Interculturalisatie gebruikt men in de zorgsector om veranderprocessen rond diversiteit aan te duiden.

Het merendeel van veranderpraktijken is gericht op het primaire proces van interculturele hulpverlening. Aandacht voor het managen en (re)organiseren van diversiteit - zoals het is bedoeld - blijft een zwak punt in verschillende branches en sectoren. In de VS en Canada is meer ervaring opgedaan (Roosevelt Thomas 1999). Moira CTT heeft stevige wortels in de dagelijkse partijk van professionals. (zie onder publicaties Bekkum e.a. 1994, 1996, Bernet en Bekkum 2000) Veranderpocessen, zo is ons vertrekpunt, verlopen het meest effectief en succesvol wanneer de werkvloer leidend is in management- en leidinggevende inspanningen.

Subcategories