Moira CTT specialiseert zich met haar opdrachtgevers in voorbereiden, uitvoeren en beschrijven van innovatieve trajecten.

Tot aan september 2006 beschreef Moira alle procesgerichte cultuur- en gendersensitieve veranderingen bij (geestelijke) gezondheidszorg-, welzijns-, onderwijs-, justitiële en gemeentelijke- of provinciale steunfunctie instellingen.
Zij werkt met expertises die geschikt zijn voor meer echelons; dat kan op directie en management niveau zijn maar ook op team- en uitvoerend niveau.

Trainingen en verandertrajecten

Moira partners verzorgen verschillende type trainingen deskundigheidsbevordering. Diverse trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van vakdeskundigen in verandertrajecten bij onderdelen van landelijke instellingen.
Expertises en hun vindplaatsen zijn beschreven onder kop 'Waar in Nederland' linker hoofdkolom, in een van de boomknoppen rechts op de website op (kaart)
De kaart wordt steeds bijgewerkt en later vernieuwd.

Moira CTT partners verzorgen organisatieadviezen en coachingstrajecten op basis van eigen ervaring en onderbouwen eigen ervaringen door sociaal wetenschappelijke, cultureel antropologische invalshoeken en theorievorming over management en organisaite in breder zin. Kwaliteit ontwikkelt zich voortdurend.

Moira CTT partners zijn geen hulpverleners in de zin van BIG registratie, zoals psychologen of psychotherapeuten dat zijn.

Moira CTT ontwikkelt samen met opdrachtgevers en professionals concepten en instrumenten.

Zij stelt haar concepten en instrumenten voor een groter publiek beschikbaar. Dit doet zij vanuit haar missie maatschappelijk en duurzaam ondernemen.
In onze publicaties zijn bruikbare innovatieve concepten en inzichten geformuleerd. In de pagina Publicaties kunt u de meeste daarvan in PDFs downloaden.

Wij hopen dat u net zo respectvol omgaat met onze inzichten als wij dat doen met die van anderen. Deze website ontwikkelt zich verder.
Wij gaan uit van de integerheid van ons bekende collega's , opdrachtgevers en werkconcepten.
Mochten ondanks onze zorgvuldigheid onjuistheden vermeld zijn, dan ligt de verantwoording voor verspreiding van deze gegevens en hun bron elders.

Onze publicaties vind u onderin het hoofdmenu

(zie Ronde Tafel)

Belangenbehartiging is een vak dat door beperkt aantal professionals in Nederland is ontwikkeld. Belangenbehartiging vindt vooral plaats in en rond koepel- en beroepsorganisaties. Het bewerkstelligen van bijvoorbeeld BIG registraties van beroepsdisciplines in de gezondheidszorg vraagt om stevige inzet op belangenbehartiging. Ook het op gang brengen en houden van interculturalisatie in zorgsectoren en onderwijs vereist verschillende vormen van intensieve belangenbehartiging. Lobbyen is voor Moira CTT niet hetzelfde als belangenbehartiging. Lobbyen is meer gericht op de eenzijdige belangen van concrete doelen van specifieke organisaties. Belangenbehartiging is oorspronkelijk meer een gezamenlijk proces. Zij kan vooraf gaan aan gecompliceerde lobbytrajecten. Een concreet instrument in onze belangenbehartiging is de Ronde Tafel. (zie Ronde Tafel) Bijvoorbeeld expertise instituut XYZ zoekt naar een effectieve manier om haar belangen goed vertegenwoordigt te zien in het landelijke krachtenveld. Moira CTT kan XYZ begeleiden om maximaal resultaat te bereiken binnen een afgesproken tijdpad.
Bij transparante belangenbehartiging gaat het om een open manier van werken. Voor deelnemende partijen is duidelijk wat bedoelingen en belangen zijn van en voor alle betrokkenen. Een volgende stap is gezamenlijk te bepalen welke wegen bewandeld gaan worden om doelen te bereiken. Een valkuil in deze processen is dat niet iedere betrokken deelnemende partij daadwerkelijk haar werkelijke doelen toont. Men houdt het kruit droog. Dat kan te maken hebben met het ontbreken van een duidelijk beeld over die doelen. Men is nog niet gereed met het eigen proces of men vertrouwt nog niet voldoende in eigen kunnen of dat van medewerkers/collega's, leidinggevenden en concurrente belangen.

Doorbraak realiseren This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Theresia Bernet verwierf verschillende expertise door werken en leren voortdurend te combineren in tien jaar dienstverband bij verschillend type bedrijven, organisaties van verenigingen en stichtingen. Zij werkte - ook als leidinggevende - mee op de werkvloer aan educatieve-, PR- en voorlichtingsprogramma's. Deze periode was een prima voorbereiding voor negen jaar werken aan een samenhangend informatiebeleid als adjunct secretaris bij VNO/NCW. In het beging van de tachtiger jaren veranderde de gezamenlijke ondernemersvisie op automatisering in Nederland. Men begon informatie te zien en te behandelen als een economisch goed. Anno 2006 praat iedereen over kenniseconomie en innovaties maar vergeet dat pas rond 1980 in Nederland onder meer de commissie Wagner (ex voorman van Shell) als eenogige wijze in het land der blinden zich hiermee begon bezig te houden. Op overheidsniveau speelden commissies Rathenau, Swarttouw en Steenbergen een rol bij de ontwikkeling van samenhang en passende wet- en regelgeving tijdens de kabinetsperioden van Lubbers I en II. Verbindende rollen waren op ambetelijk niveau weggelegd voor de Ministeries van Onderwijs, Binnenlande Zaken of combinaties daarvan.

Theresia Bernet werkte mee aan belangenbehartigingsvormen voor innovatie en implementatie van gecombineerde ICT-telecom toepassingen. Dat betekende klimaat scheppen voor het ontstaan van nieuwe functies die ICT professionals op verschillend niveau uitvoeren. Belangenbehartiging gebeurde vooral in netwerken van Midden- en Kleinbedrijf, maar ook via die van groot-ondernemingen en hun brancheorganisaties. Nederland kende veel werkloosheid. Werkgevers en bonden werkten voor het eerst nauw en effectief samen aan omscholingstrajecten voor grote groepen onderwijsgevenden die op dat moment uitkeringsgerechtigd waren. Het poldermodel in de maak.

 

Subcategories