Voorjaar 2007 is gereed een samenvatting van een congresbundel over shamanistische werkwijzen. Winti-praktijk krijgt in de bundel speciale aandacht.

Deze bundel kwam tot stand in samenwerking met lectoren, praktijkdeskundigen waar onder genezers en workshopleiders die een bijdrage leverden of ritueel verzorgden tijdens een internationaal congres over dit onderwerp in december 2004. Eigenaar van de rapportage is mw. E.R. Carter, die Moira Partner Theresia Bernet verzocht presentaties, verhalen en literatuurgegevens te verzamelen. Doel van het Congres was om westerse en niet westerse geneeswijzen nader tot elkaar te laten komen en meer gezamenlijk optreden van deskundigen te bevorderen bij aanpak van psychische problematiek. Wij concludeerden dat bijna zonder uitzondering aanwezigen het geboden congres programma een hoge waardering gaven vanwege de praktische insteek en demonstraties uit de werkpraktijk.

Samenvatting

UITGEZEEFD: MANAGEN VAN BEZIELING

EEN INTERCULTURELE METHODIEK- EN PROGAMMABESCHRIJVING VAN PROJECTEN
ONTWIKKELD DOOR DRS. URMY MACNACK VANUIT EEN STEUNFUNCTIE AMSTERDAM

Voor u ligt een methodiek- en programmabeschrijving van drie jaar genderspecifieke en cultuursensitieve projectontwikkeling. Het methodische is de begeleidingssystematiek die is doorgevoerd in alle projecten. Het programmatische is de organisatorische en coördinerende samenhang die de projecten verbindt. De initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoerder was SSA te Amsterdam, partner in interculturele vraagstukken in Noord Holland, een zelforganisatie met wortels in de Afro-surinaamse gemeenschap. De organisatie ontwikkelde tot 2006 innovatieve interculturele projecten voor verschillende kwetsbare groepen onder meer rond thema’s werkgelegenheid, onderwijs en opvoeding, prostitutie, huiselijk geweld en aids/HIV problematiek. Subsidie door de Provincie is dit jaar stopgezet vernamen wij in maart van dit jaar. Wij zetten de ontwikkelingen opgestart door drs. Urmy Macnack nog even op rij.

Vanaf 2001 is een serie projecten ontwikkeld en op gang gekomen onder leiding van drs. Urmy Macnack waarin projecten in onderlinge samenhang zijn opgezet. Zij kwam via haar therapeutisch-organisch en coördinerend werk bij verschillende welzijn- en zorg- instellingen in 2000 tot de conclusie dat naast preventieve en curatieve steun voor mishandelde vrouwen ook aandacht voor jongens en mannen nodig is.

Vanuit die gedachten werden twee sporen aangelegd. Één spoor is de begeleiding in (deel) traumatisering en meer greep krijgen op eigen leven en ontwikkelingen voor vrouwen. Een tweede spoor is jongens en mannen preventief te betrekken en te begeleiden bij hun (toekomstige) rolinvulling in relaties en in gezinnen.

In juni 2002 organiseerde Urmy Macnack met collega’s een conferentie getiteld “Tussen Stress en Succes, over de positie van afro-surinaamse jonge mannen in Nederland”. (zie ook eindnoten conferentieverslag) Professor Richard Majors, ervaren in het ontwikkelen en uitvoeren van begeleidingsprogramma’s voor deze doelgroep jongens en mannen, was hoofdspreker. Tijdens het middag gedeelte verzorgde Majors een workshop. Vijf workshops met methodieken en benaderingen voor jongene mannen waren geprogrammeerd.

In 2003 startte programmamanager vanuit SSA met het organiseren van shamanistische workshops voor vrouwen (en mannen) waarin ongeveer 80 vrouwen en 10 mannen zijn getraind om breuken en trauma’s in hun leven te helen. Trainster was de uit de VS afkomstige psychologe-psychotherapeute Namonyah Soipan.

In 2004 zijn de algemene shamanistische workshops herhaald en voor de deelnemers uit 2003 is uitbreiding en verdieping aangeboden in de vorm van een, intensief programma van 4 dagen in Spa, België. Twee voor vrouwen en één voor mannen.

In 2005 zijn opnieuw algemene en intensieve shamanistische workshops georganiseerd. Een practicum van een week in Spa is georganiseerd voor (aankomend) professionals die zich verder bekwamen om met de shamanistische methodiek te gaan werken. Een collectief van deze (aankomende) professionals zette onlangs een V.O.F. op die shamanistische workshops in 2006 zal organiseren. Daarmee gaat het initiatief van SSA over in handen van onafhankelijke professionals en andere betrokkenen buiten SSA en haar netwerken.

Als follow-up op het congres over jongens/jonge mannen in 2002 startte juni 2004 een ‘Train de Trainers’ cursus van 13 dagdelen getiteld Boys in the Picture ontwikkeld door Urmy Macnack en vier docenten waaronder Dirck van Bekkum. Richard Majors was een van de docenten. (zie verslag)

Deze cursus was voor deelnemers een succes. Twee deelnemers vroegen docent co-ontwikkelaar Dirck van Bekkum om een verdieping van de cursus. In samenwerking met SSA ontwierp Van Bekkum eind 2004 een zogenaamd ‘Peercoaching’ traject waarin 10 afro-surinaamse professionals uit Amsterdam-Zuid-oost, de voormalige ‘Bijlmer’ hun eigen interculturele professionaliteit verbeterden met het uiteindelijke doel om projecten voor jongens en voor de Jeugdzorg op te zetten. Najaar 2005 richtte leden uit deze Peercoaching groep een stichting op die onder meer aan een Bachelor opleiding voor professionalisering in de Jeugdzorg bouwt met bijzondere belangstelling voor genderaspecten van allochtone jongens en meisjes. Het voortraject met 50 studenten startte in september 2005. Subsidieaanvragen zijn inmiddels ingediend om in 2006 opnieuw Boys in the Picture cursussen te gaan draaien en om Rite of Passage jongenskampen te organiseren. Bij realisering van aanvragen nemen deelnemers in de projecten geïnitieerd door SSA het initiatief van SSA over.